logo_szdk
biplogo

503 088 811

503 088 892

Wydarzenia

Podsumowanie 59. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk

2021-10-09, godz. 11:00

Szubiński Dom Kultury ma przyjemność ogłosić nowy regulamin 59. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk. Prace należy dostarczyć w terminie od 5 lipca do 31 sierpnia 2021 roku na adres: Szubiński Dom Kultury, 89-200 Szubin, ul. Kcyńska 13.


REGULAMIN 59. KONKURSU SZTUKI LUDOWEJ PAŁUK.

§ 1. Cel konkursu:

• Zachowanie tradycji i przekazu ludowego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację 59. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk.
• Budowa tożsamości kulturowej regionu Pałuk w oparciu o ciągłość tradycji przekazywanej z pokolenia twórców ludowych na dzieci i młodzież.
• Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej poprzez stworzenie dla twórców lokalnych możliwości prezentacji prac, a tym samym umożliwienie konfrontacji dorobku artystycznego.
• Archiwizacja i dokumentacja materialnych dóbr kultury.

§ 2. Przedmiot konkursu:

Do konkursu można zgłaszać prace ze wszystkich dziedzin tradycyjnej sztuki ludowej, tj.:
• rzeźba i płaskorzeźba: rzeźba w drewnie, rzeźba w glinie, rzeźba-ptaki
• hafty pałuckie
• zdobnictwo (pająki, kwiaty, rózgi, plotki żniwne, bukiety żniwne)
• przedmioty obrzędowe (gwiazdy kolędnicze, szopki, kropidła)
• instrumenty muzyczne własnoręcznie wykonane
• zabawki dla dzieci
• inne tradycyjne przedmioty sztuki ludowej, w tym plecionkarstwo.

§ 3. Organizator Konkursu:

Organizatorem konkursu jest Szubiński Dom Kultury z siedzibą przy ulicy Kcyńskiej 13 w Szubinie.

§ 4. Uczestnicy Konkursu:

• twórcy ludowi z regionu Pałuk;
• amatorzy oraz dzieci i młodzież - kontynuatorzy tradycyjnej sztuki ludowej.

§ 5. Zasady udziału:
• Każdy uczestnik może dostarczyć minimum trzy, a maksimum dziesięć prac.
• Prace powinny być wykonane specjalnie na konkurs.
• Każda praca musi być oznaczona wyłącznie godłem, w taki sposób, by było możliwe swobodne jego usunięcie do celów dokumentacyjnych.
• Godło w drodze losowej nadaje Organizator - jedno godło dla jednego autora. Autor otrzymuje je drogą listową wraz z regulaminem lub po uprzednim zgłoszeniu u Organizatora (pisemnie lub e-mailowo).
• Godła oraz zgody uczestnika dotyczące przetwarzania danych osobowych i wizerunku otrzymane z pierwszym regulaminem 59. konkursu zachowują swoją ważność.
• Autor prac dostarcza Organizatorowi prace wraz z kopertą, na której musi być napisana nazwa godła nadanego przez Organizatora. W kopercie należy umieścić:
- imię i nazwisko, datę urodzenia (wiek) i dokładny adres zamieszkania autora
- wykaz wszystkich nadesłanych prac wraz z tytułami lub nazwami każdego z dzieł
- rok wykonania prac
- wycenę każdej pracy (obowiązkowo)
- grupa, w której autor wystawia prace (twórca ludowy; amator; dzieci i młodzież)
- podpisane oświadczenie uczestnika konkursu stanowiące załącznik do regulaminu
- dzieci i młodzież dodatkowo zamieszczają informację o swoim mistrzu - instruktorze

§ 6. Przebieg i kryteria oceny prac:

• Prace konkursowe należy składać od 5 lipca do 31 sierpnia 2021 siedzibie Szubińskiego Domu Kultury przy ulicy Kcyńskiej 13, 89-200 Szubin;
• Organizator powołuje niezależną Komisję Konkursową, w skład której wejdą specjaliści z zakresu sztuki ludowej;
• Komisja ocenia prace, uwzględniając poziom artystyczny oraz zgodność z tradycyjną sztuką ludową Pałuk;
• O ilości i sposobie przyznania nagród decyduje powołana Komisja Konkursowa. Ma ona także prawo do odrzucenia dostarczonych prac bez podania przyczyny;
• Po zakończeniu obrad Komisji następuje odkodowanie nadanych autorom godeł;
• Decyzje Komisji Konkursowej są nieodwołalne i niezaskarżalne;
• Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas podsumowania konkursu.

§ 7. Sprawy organizacyjne:

• Za przedmioty zaginione lub uszkodzone w czasie transportu Organizator nie bierze odpowiedzialności.
• Fundatorami nagród i wyróżnień będą: Szubiński Dom Kultury, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosta Nakielski, Starosta Żniński, Wójt Gminy Wągrowiec, Burmistrz Miasta Wągrowca, Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, Gmina Kcynia, Gmina Łabiszyn, firma Arkus &Romet Group w Kowalewie, Bank Spółdzielczy w Szubinie, Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu, Stowarzyszenie Twórców Ludowych – oddział Bydgosko-Toruński oraz Prezes Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego.
• Nagrodzone oraz wyróżnione prace mogą być za zgodą autora zakupione do zbiorów muzealnych.
• Przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia dla młodzieży, która kontynuuje tradycje sztuki ludowej pod kierunkiem twórców.
• Zwrot eksponatów nadesłanych na konkurs i wystawę nastąpi po jej zakończeniu, tj. 20 października br.. Prace należy odbierać osobiście lub za okazaniem upoważnienia przez właściciela danej pracy do 29 października.

§ 8. Ogłoszenie wyników:

Ogłoszenie wyników 59. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk, wręczenie nagród oraz otwarcie pokonkursowej wystawy nastąpi 9 października 2021 r. o godz. 11.00 w Szubińskim Domu Kultury.

O wszystkich zmianach w regulaminie Organizator poinformuje uczestników ze stosownym wyprzedzeniem.
Bliższych informacji udziela Małgorzata Bołka, e-mail: m.bolka@szdk.szubin.net

Najbliższe wydarzenia