logo_szdk
biplogo

503 088 811

503 088 892

Wydarzenia

Podsumowanie 59. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk

2021-05-22, godz. 11:00

KONKURS ZAWIESZONY DO ODWOŁANIA

Szanowni Państwo,
Chcąc dać równe szanse uczestnikom, w szczególności dzieciom i młodzieży, zgodnie z treścią, ogłoszonego w lutym regulaminu 59. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk postanowiliśmy wstrzymać przyjmowanie prac konkursowych oraz przesunąć termin jego podsumowania. Te, wzorem roku ubiegłego najprawdopodobniej odbędzie się we wrześniu br..
O szczegółach, w tym o terminie i miejscu składania prac będziemy informować na bieżąco, po zniesieniu ograniczeń dotyczących działalności domów kultury, które pozwolą na prowadzenie zajęć.
Otrzymane dotychczas godła zachowują swoją ważność.Szubiński Dom Kultury ma przyjemność ogłosić regulamin 59. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk. Prace należy dostarczyć w terminie do 15 kwietnia 2021 roku na adres: Szubiński Dom Kultury – siedziba tymczasowa, 89-200 Szubin, ul. Św. Marcina 13.REGULAMIN 59. KONKURSU SZTUKI LUDOWEJ PAŁUK.

§ 1. Cel konkursu:

• Zachowanie tradycji i przekazu ludowego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację 59. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk.
• Budowa tożsamości kulturowej regionu Pałuk w oparciu o ciągłość tradycji przekazywanej z pokolenia twórców ludowych na dzieci i młodzież.
• Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej poprzez stworzenie dla twórców lokalnych możliwości prezentacji prac, a tym samym umożliwienie konfrontacji dorobku artystycznego.
• Archiwizacja i dokumentacja materialnych dóbr kultury.

§ 2. Przedmiot konkursu:

Do konkursu można zgłaszać prace ze wszystkich dziedzin tradycyjnej sztuki ludowej, tj.:
• rzeźba i płaskorzeźba: rzeźba w drewnie, rzeźba w glinie, rzeźba-ptaki
• hafty pałuckie
• zdobnictwo (pająki, kwiaty, rózgi, plotki żniwne, bukiety żniwne)
• przedmioty obrzędowe (gwiazdy kolędnicze, szopki, kropidła)
• instrumenty muzyczne własnoręcznie wykonane
• zabawki dla dzieci
• inne tradycyjne przedmioty sztuki ludowej, w tym plecionkarstwo.

§ 3. Organizator Konkursu:

Organizatorem konkursu jest Szubiński Dom Kultury z tymczasową siedzibą przy ulicy Św. Marcina 13 w Szubinie.

§ 4. Uczestnicy Konkursu:

• twórcy ludowi z regionu Pałuk;
• amatorzy oraz dzieci i młodzież - kontynuatorzy tradycyjnej sztuki ludowej.

§ 5. Zasady udziału:
• Każdy uczestnik może dostarczyć minimum trzy, a maksimum dziesięć prac.
• Prace powinny być wykonane specjalnie na konkurs.
• Każda praca musi być oznaczona wyłącznie godłem, w taki sposób, by było możliwe swobodne jego usunięcie do celów dokumentacyjnych.
• Godło w drodze losowej nadaje Organizator - jedno godło dla jednego autora. Autor otrzymuje je drogą listową wraz z regulaminem lub po uprzednim zgłoszeniu u Organizatora (pisemnie lub e-mailowo).
• Autor prac dostarcza Organizatorowi prace wraz z kopertą, na której musi być napisana nazwa godła nadanego przez Organizatora. W kopercie należy umieścić:
- imię i nazwisko, datę urodzenia (wiek) i dokładny adres zamieszkania autora
- wykaz wszystkich nadesłanych prac wraz z tytułami lub nazwami każdego z dzieł
- rok wykonania prac
- wycenę każdej pracy (obowiązkowo)
- grupa, w której autor wystawia prace (twórca ludowy; amator; dzieci i młodzież)
- podpisane oświadczenie uczestnika konkursu stanowiące załącznik do regulaminu
- dzieci i młodzież dodatkowo zamieszczają informację o swoim mistrzu - instruktorze

§ 6. Przebieg i kryteria oceny prac:

• Prace konkursowe należy składać do 15 kwietnia 2021 w tymczasowej siedzibie Szubińskiego Domu Kultury przy ulicy Św. Marcina 13, 89-200 Szubin;
• Organizator powołuje niezależną Komisję Konkursową, w skład której wejdą specjaliści z zakresu sztuki ludowej;
• Komisja ocenia prace, uwzględniając poziom artystyczny oraz zgodność z tradycyjną sztuką ludową Pałuk;
• O ilości i sposobie przyznania nagród decyduje powołana Komisja Konkursowa. Ma ona także prawo do odrzucenia dostarczonych prac bez podania przyczyny;
• Po zakończeniu obrad Komisji następuje odkodowanie nadanych autorom godeł;
• Decyzje Komisji Konkursowej są nieodwołalne i niezaskarżalne;
• Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas podsumowania konkursu.

§ 7. Sprawy organizacyjne:

• Za przedmioty zaginione lub uszkodzone w czasie transportu Organizator nie bierze odpowiedzialności.
• Fundatorami nagród i wyróżnień będą: Szubiński Dom Kultury i inni ewentualni fundatorzy.
• Nagrodzone oraz wyróżnione prace mogą być za zgodą autora zakupione do zbiorów muzealnych.
• Przewidywane są nagrody dla młodzieży, która kontynuuje tradycje sztuki ludowej pod kierunkiem twórców.
• Zwrot eksponatów nadesłanych na konkurs i wystawę nastąpi po jej zakończeniu. Prace należy odbierać osobiście lub za okazaniem upoważnienia przez właściciela danej pracy do 30 czerwca.

§ 8. Ogłoszenie wyników:

Ogłoszenie wyników 59. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk, wręczenie nagród oraz otwarcie pokonkursowej wystawy nastąpi 22 maja 2021 r. o godz. 11.00 w tymczasowej siedzibie Szubińskiego Domu Kultury.

Informujemy, iż terminy Konkursu mogą ulec zmianie w związku z panującą pandemią i wprowadzaniem obostrzeń w instytucjach kultury. Jednocześnie będziemy chcieli dać równą szansę udziału w konkursie w szczególności dzieciom i młodzieży, którzy przygotowują swoje prace pod okiem instruktorów. Wprowadzone obostrzenia na chwilę obecną uniemożliwiają udział dzieci i młodzieży w zajęciach, dlatego termin składania prac i podsumowania konkursu może zostać przesunięty. Ogłoszenie wyników wzorem roku minionego może odbyć się bez udziału publiczności.

O wszystkich zmianach Organizator poinformuje uczestników ze stosownym wyprzedzeniem.

Bliższych informacji udziela Małgorzata Bołka, e-mail: m.bolka@szdk.szubin.net

Najbliższe wydarzenia