logo_szdk
biplogo

503 088 811

503 088 892

Do pobrania Regulaminy

Regulamin 58. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk

data publikacji: 2020-06-08, stronę wyświetlono 204 razy

Szubiński Dom Kultury ma przyjemność wznowić 58. Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk, będący najstarszym nieprzerwanie odbywającym się konkursem twórczości ludowej w kraju. Prosimy o zapoznanie się z nowym regulaminem konkursu, który został dostosowany do panujących warunków.

REGULAMIN 58. KONKURSU SZTUKI LUDOWEJ PAŁUK.

§ 1. Cel konkursu:

 1. Zachowanie tradycji i przekazu ludowego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację 58. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk.
 2. Budowa tożsamości kulturowej regionu Pałuk w oparciu o ciągłość tradycji przekazywanej z pokolenia twórców ludowych na dzieci i młodzież.
 3. Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej poprzez stworzenie dla twórców lokalnych możliwości prezentacji prac, a tym samym umożliwienie konfrontacji dorobku artystycznego.
 4. Archiwizacja i dokumentacja materialnych dóbr kultury.

§ 2. Przedmiot konkursu:

 1. Do konkursu można zgłaszać prace ze wszystkich dziedzin tradycyjnej sztuki ludowej, tj.:
 • rzeźba i płaskorzeźba: rzeźba w drewnie, rzeźba w glinie, rzeźba-ptaki,
 • hafty pałuckie,
 • zdobnictwo (pająki, kwiaty, rózgi, plotki żniwne, bukiety żniwne),
 • przedmioty obrzędowe (gwiazdy kolędnicze, szopki, kropidła),
 • instrumenty muzyczne własnoręcznie wykonane,
 • zabawki dla dzieci,
 • inne tradycyjne przedmioty sztuki ludowej, w tym plecionkarstwo.

§ 3. Organizator Konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Szubiński Dom Kultury z tymczasową siedzibą przy ulicy Św. Marcina 13 w Szubinie.

§ 4. Uczestnicy Konkursu:

 1. Twórcy ludowi z regionu Pałuk.
 2. Amatorzy oraz dzieci i młodzież - kontynuatorzy tradycyjnej sztuki ludowej.

§ 5. Zasady udziału:

 1. Każdy uczestnik może dostarczyć minimum trzy, a maksimum dziesięć prac.
 2. Prace powinny być wykonane specjalnie na konkurs.
 3. Każda praca musi być oznaczona wyłącznie godłem, w taki sposób, by było możliwe swobodne jego usunięcie do celów dokumentacyjnych.
 4. Godło nadane w drodze losowej przez Organizatora przy pierwszym ogłoszeniu 58. Konkursu zachowuje swoją ważność - jedno godło dla jednego autora. Autor, który nie otrzymał godła może o nie wnioskować poprzez zgłoszenie prośby u Organizatora (telefonicznie lub e-mailowo).
 5. Autor dostarcza Organizatorowi prace z dołączoną kopertą, na której musi być napisana nazwa godła nadanego przez Organizatora. W kopercie należy umieścić:
 • imię i nazwisko, datę urodzenia (wiek) i dokładny adres zamieszkania autora,
 • wykaz wszystkich nadesłanych prac wraz z tytułami lub nazwami każdego z dzieł
 • rok wykonania prac,
 • wycenę każdej pracy (obowiązkowo),
 • grupa, w której autor wystawia prace (twórca ludowy; amator; dzieci i młodzież),
 • podpisane oświadczenie uczestnika konkursu stanowiące załącznik do regulaminu (dostarczony przy pierwszym ogłoszeniu konkursu),
 • dzieci i młodzież dodatkowo zamieszczają informację o swoim mistrzu – instruktorze.

§ 6. Przebieg i kryteria oceny prac:

1. Zaleca się dostarczenie prac do najbliższego z niżej wymienionych ośrodków kultury:

 • Szubiński Dom Kultury – siedziba tymczasowa, ul. Św. Marcina 13 w Szubinie (do dnia 24.07.),
 • Muzeum Regionalne w Wągrowcu, ul. Opacka 15 w Wągrowcu (do dnia 3.07.),
 • Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni, ul. Libelta 27 w Kcyni (do dnia 3.07.),
 • Żniński Dom Kultury, ul. Pocztowa 15 w Żninie (do dnia 03.07.);

2. Prace dostarczone do instytucji wymienionych w §6 pkt.1 b)-d) po przejściu dwutygodniowej kwarantanny zostaną przewiezione transportem zbiorczym do siedziby Organizatora konkursu nie później jak do dnia 24.07. br..
3. Wszystkie dostarczone prace przejdą kwarantannę trwającą od 24 lipca do 7 sierpnia.
4. Organizator powołuje niezależną Komisję Konkursową w skład, której wejdą specjaliści z zakresu sztuki ludowej.
5. Komisja ocenia prace, uwzględniając poziom artystyczny oraz zgodność z tradycyjną sztuką ludową Pałuk.
6. O ilości i sposobie przyznania nagród decyduje powołana Komisja Konkursowa. Ma ona także prawo do odrzucenia dostarczonych prac bez podania przyczyny.
7. Po zakończeniu obrad Komisji następuje odkodowanie nadanych autorom godeł.
8. Decyzje Komisji Konkursowej są nieodwołalne i niezaskarżalne.
9. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas podsumowania konkursu.

§ 7. Sprawy organizacyjne:

 1. Za przedmioty zaginione lub uszkodzone w czasie transportu Organizator nie bierze odpowiedzialności.
 2. Fundatorami nagród i wyróżnień będą: Szubiński Dom Kultury i inni ewentualni fundatorzy.
 3. Nagrodzone oraz wyróżnione prace mogą być za zgodą autora zakupione do zbiorów muzealnych.
 4. Przewidywane są nagrody dla młodzieży, która kontynuuje tradycje sztuki ludowej pod kierunkiem twórców.
 5. Zwrot eksponatów nadesłanych na konkurs nastąpi po jej zakończeniu, nie wcześniej jednak jak przed upływem 14 dni od ogłoszenia wyników. Prace, które zostaną dostarczone transportem zbiorczym zostaną odebrane przez właściwe instytucje kultury, z których zostały przywiezione. Pozostałe prace należy odbierać osobiście lub za okazaniem upoważnienia właściciela danej pracy do 9 października.

§ 8. Ogłoszenie wyników:

 1. Ogłoszenie wyników 58. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk nastąpi 12 września 2020 r. o godz. 18.00 poprzez transmisję na żywo z tymczasowej siedziby Szubińskiego Domu Kultury.
 2. Ze względów bezpieczeństwa podsumowanie odbędzie się bez udziału uczestników konkursu, patronów honorowych, fundatorów nagród, publiczności i przedstawicieli mediów.
 3. Transmisję z podsumowania konkursu oglądać będzie można za pośrednictwem:
 • Kanału Szubińskiego Domu Kultury na platformie YouTube – https://youtu.be/ES1AsnFn9MI
 • Strony Szubińskiego Domu Kultury na Facebooku – www.fb.com/szubinskidomkultury
 • Strony internetowej Szubińskiego Domu Kultury – www.szdk.szubin.net
 • Stronach internetowych patronów 58. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk.

Bliższych informacji udziela Małgorzata Bołka, e-mail: m.bolka@szdk.szubin.net

Najbliższe wydarzenia