logo_szdk
biplogo

503 088 811

503 088 892

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

data publikacji: 2020-03-26, stronę wyświetlono 810 razy

Szubiński Dom Kultury w Szubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szubińskiego Domu Kultury.

Data publikacji strony internetowej: 2017-08-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-08-19

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, pliki publikowane po 23.09.2019 r. są dostępne.
 2. część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 3. brak napisów i audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
 4. brak mapy serwisu
 5. serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Oświadczenie sporządzono dnia : 2020-03-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Deklaracja dostępności Bazy twórców sztuki ludowej Pałuk

Data publikacji strony internetowej: 2007-10-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2007-10-23

Szubiński Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Bazy twórców sztuki Ludowej Pałuk.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. brak alternatywy tekstowej dla zdjęć dzieł
 2. brak opcji strony w kolorystyce kontrastowej
 3. brak mapy strony
 4. brak możliwości znalezienia stron na wiele sposobów
 5. Kod strony jest częściowo niezgodny z wymaganiami technicznymi.
 6. Nazwa, rola i wartość części elementów strony nie jest możliwa do odczytania przy pomocy czytnika ekranu.

Wyłączenia:

 1. część plików graficznych (mapy oraz dokumentacja wizualna dzieł sztuki i rzemiosła) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia opisów alternatywnych

Powyżej wymienione wyłączenia i niezgodności wynikają z faktu, że strona Bazy twórców sztuki ludowej Pałuk znajduje się obecnie w fazie zmiany systemu. Aktualnie planowane są prace nad jej przebudową i rozbudową o kolejne funkcjonalności. W ramach tych prac zostanie przystosowana do wymagań obowiązujących w ramach ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W międzyczasie zostanie zasięgnięta opinia u podmiotu zewnętrznego ws. dokładniejszego zanalizowania ww. wyłączeń i niezgodności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Paweł Pietroń, adres poczty elektronicznej p.pietron@szdk.szubin.net. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

 

Dostępność architektoniczna

Siedziby Szubińskiego Domu Kultury w Szubinie:

 • przy ul. Kcyńskiej 11 (biuro tymczasowe)
 • przy ul. Św. Marcina 13 (siedziba tymczasowa)

spełniają podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

 1. Budynki, w których znajdują się siedziby Domu Kultury, posiadają jedno wejście. Przed wejściem głównym obu lokalizacji znajdują się 3 stopnie schodowe oraz podjazd dla wózków. Nawierzchnia przed wejściem do budynku przy ul. Kcyńskiej 11 jest płytą chodnikową, przed wejściem do budynku przy ul. Św. Marcina 13 wylewką betonowo-asfaltową.
 2. Budynek Szubińskiego Domu Kultury przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. Do budynku można dostać się korzystając z podjazdu.
 3. Budynek nie jest wyposażony w toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 4. Dom Kultury nie posiada systemu radiowęzłów i informacji głosowej - w celu ostrzeżenia o zagrożeniu lub informowania o czymkolwiek każdy gość może skontaktować się z obecnymi w obiekcie pracownikami.
 5. Budynek nie posiada pętli indukcyjnej.
 6. Dom Kultury nie posiada wydzielonej przestrzeni parkingowej.
 7. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Szubińskiego Domu Kultury pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 9. SzDK nie posiada tłumacza języka migowego.

Powyżej wymienione wyłączenia i niezgodności wynikają z faktu, że siedziba Szubińskiego Domu Kultury realizuje obecnie projekt „Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury”. W związku z powyższym obie lokalizacje znajdują się w wynajmowanych lokalach lub pomieszczeniach.

Najbliższe wydarzenia